Algemene voorwaarden

De onderstaande bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Door onze website of de inhoud die op of via onze website wordt aangeboden te openen of te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of enig deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

FoneLab Studio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien zonder voorafgaande kennisgeving. De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website.

Via de FoneLab-website heeft u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten software, webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's en afbeeldingen.

Gebruik van software

Uw gebruik van de software is onderworpen aan alle overeenkomsten zoals een licentieovereenkomst of gebruikersovereenkomst die wordt meegeleverd met of deel uitmaakt van de Software. U moet akkoord gaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst voordat u doorgaat met het downloaden, installeren of gebruiken van software van deze site. In het geval dat de Software wordt aangeboden op of via de Site en niet is gelicentieerd voor uw gebruik door middel van specifieke Licentievoorwaarden voor de Software, mag u de Software gebruiken met inachtneming van het volgende:

1. de software mag uitsluitend worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;
2. de Software mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd;
3. de software mag niet opnieuw worden gedistribueerd.

Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Gebruik van materiaal

Alle logo's, welkomstschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress (gezamenlijk "Merken") van FoneLab of zijn externe licentiegevers. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan, is het gebruik, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of distribueren van Merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FoneLab verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy en andere toepasselijke wetten of voorschriften.

Vergoeding

U stemt ermee in om FoneLab en haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, acties, eisen, schade, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

Auteursrechten

Copyright op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en is in licentie gegeven door FoneLab Studio. Alle materialen op deze site zijn beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FoneLab Studio. U mag geen copyright of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op de FoneLab-website worden weergegeven, zijn eigendom van FoneLab of andere derden. U mag deze of andere handelsmerken of dienstmerken van FoneLab niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FoneLab of een derde partij die de merken bezit. FoneLab en het FoneLab-logo zijn handelsmerken van FoneLab Studio.